top of page
ZARZĄDZANIE

Administracja i zarządzanie

Szczegółowy zakres naszych usług ustalany jest indywidualnie zgodnie z oczekiwaniami Klientów.  

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą.

 1. Przejęcie obowiązków zarządcy nieruchomości, dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego), eksploatacyjnej i finansowej od dotychczasowego Zarządcy.

 2. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich Użytkowników.

 3. Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego lokali oraz części nieruchomości wspólnej przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentów wspólnoty mieszkaniowej oraz dokumentacji dotyczącej nieruchomości.

 4. Opracowywanie projektów umów zawieranych przez Zarząd i dotyczących nieruchomości wspólnej.

 5. Pomoc Zarządowi w przygotowywaniu projektów uchwał.

 6. Przygotowywanie projektów pism procesowych stosowanych w przypadku sądowego dochodzenia należności.

 7. Przedkładanie pism procesowych i informacji o podejmowanych działaniach windykacyjnych Zarządowi w terminach pozwalających na zabezpieczenie wszystkich wymagalnych należności.

 8. Podejmowanie działań windykacyjnych wszystkich należności przysługujących wspólnocie.

 9. Udzielanie każdemu z Właścicieli lokali, na każde jego żądanie, wyczerpujących informacji dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną oraz rozliczeń finansowych dotyczących indywidualnych lokali.

 10. Wydawanie zaświadczeń na żądanie Właścicieli związanych z zarządzaną nieruchomością w tym także poświadczanie wystąpień Właścicieli lub Najemców o przyznanie np. dodatku mieszkaniowego lub świadczeń z pomocy społecznej.

 11. Występowanie do Właścicieli lokali i Najemców z wnioskiem o zezwolenie na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu doposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.

 12. Przygotowanie i dostarczanie książeczek opłat dla członków wspólnoty mieszkaniowej.

 13. Obsługa i prowadzenie spraw związanych z wynajmem części nieruchomości wspólnej oraz pobieraniem pożytków z tej nieruchomości także z innych tytułów.

KSIĘGOWOŚĆ

Obsługa finansowo-księgowa

 1. Składanie do właściwego Urzędu Skarbowego, w imieniu i na rzecz wspólnoty deklaracji CIT-2 i CIT-8.

 2. Zapewnienie, w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, terminowego opłacania podatków, ubezpieczeń i innych opłat publiczno-prawnych przypadających na nieruchomość wspólną ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowa od odpowiedzialności cywilnej (chyba, że są one pokrywane bezpośrednio przez Właścicieli poszczególnych lokali).

O. TECHNICZNA

Obsługa techniczna

 1. Wyszukiwanie usługodawców.

 2. Bieżąca konserwacja nieruchomości.

 3. Naprawy budynku, jego pomieszczeń, instalacji i urządzeń technicznych.

 4. Negocjowanie i renegocjowanie warunków umów zawieranych przez wspólnotę oraz stały nadzór i kontrola ich wykonania m.in. w zakresie:

  • dostaw usług komunalnych (takich jak: wody, ciepła – z określeniem ilości mocy zamówieniowej),

  • energii elektrycznej,

  • gazu,

  • inne niezbędne do funkcjonowania nieruchomości.

Potrzebujesz więcej szczegółów? Skontaktuj się z nami

Jesteśmy tutaj, aby pomóc.

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem naszych kanałów społecznościowych.

bottom of page